Kjøps- og leveringsbetingelser | Plexon

Kjøps- og leveringsbetingelser

 

Tilbud og aksept av ordre
Salget blir først bindende for selger ved skriftlig bestilling (kontrakt) eller ved godkjenning av ordrebekreftelse fra selger. Tilbud er gitt med utgangspunkt i dagens råvarepriser og kan etter utløpt tilbudsperiode justeres med +/- 10% i  forhold til dagens priser. Hvis ikke annet er angitt, er skriftlig tilbud bindende mot aksept innen 30 dager fra tilbudets dato. Avtalen er sluttet ved selgers skriftlige ordrebekreftelse eller påbegynt levering. Ordrebekreftelsen er vedtatt dersom kjøper ikke straks gjør innsigelser. Vi tar forbehold om skrivefeil.

Priser, antall og oppgjør
Oppgitte priser er eksklusiv frakt og emballasje. Vi må ta forbehold om eventuelle feil, det være seg feil med priser eller andre forhold som innebærer at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt på våre nettsider. Plexon har en minimums ordregrense på kr.1.000,- + mva og frakt. Dette gjelder akkumulert og ordren kan bestå av flere varer. Levert antall kan være opptil 110% av bestilt antall om dette er hensiktsmessig i forhold til utnyttelse av materialer. Faktura utstedes når varene sendes fra selger og betalingsbetingelsene er normalt 10 dager. Etter forfall belastes gjeldende rentesats i henhold til morarenteloven. Selger benytter tredjepart for inndrivelse av faktura, for tiden SG Finans AS. Kjøper har anledning til å betale med kort ved henting i våre lokaler. Effektueringsgebyr på kr 62.- belastes ved all fakturering. Har kjøper misligholdt sin konto hos selger, eller oppstår det på annen måte grunn til å anta at kjøper ikke kommer til å oppfylle sine forpliktelser som avtalt, har selger rett til å holde tilbake varepartiet, helt eller delvis, på eget eller tredjemanns lager, med utlevering etter hvert som betaling finner sted eller tilfredsstillende garanti stilles. Varene ansees å være i selgers eie inntil fullt oppgjør har funnet sted.

Tegninger
Tegninger, skisser og fotografier tjener til anskueliggjørelse, og er ikke i enhver detalj bindende for utførelsen, med mindre tegning er sendt kjøper for godkjennelse. Selger har eiendomsretten til tegninger, konstruksjonsløsninger og lignende, som selger selv har produsert, disse må ikke benyttes i strid med eiers interesser.

Force majeure
Dersom forhold som selger ikke er herre over inntreffer, f.eks.  maskinskade, forsinkelse hos underleverandører eller andre forhold ellers (force majeure), er selger berettiget til å annullere salget eller forlenge leveringstiden.

Levering, undersøkelsesplikt og reklamasjon
Levering skjer ex. works (EXW), i henhold til Incoterms 2010, om ikke annet er avtalt. Kunden står ansvarlig for varene under transport og evt. forsikring må avtales på forhånd på kundens initiativ. Forsinket levering gir ikke grunnlag for annullasjon, erstatning eller dagmulkt, med mindre det ikke er inngått spesialavtale. Bekreftet leveringstid er den dagen varen sendes fra selgers produksjonslokale. Husk å sjekke at varen er uskadet før du signerer på varemottakelsen. Etter signering kan ikke transportskader påklages. Når varen er levert har kunden undersøkelsesplikt og eventuelle skader må meldes til oss skriftlig innen 8 virkedager. Selger er ikke ansvarlig for skade eller tap som måtte oppstå for kjøper sånn som arbeidsutgifter, mulkt, frakter, prisdifferanse, skade, erstatning, leietap eller annet. 

Fakturering
Vi sender E-faktura til våre kunder. Pr. 01.03.2017 innføres "papirgebyr" på kr.48,- + mva for utstedes av papirfaktura og porto.

Det er viktig å merke seg
Det er kun en faktura pr e-post. Fakturaen sendes som pdf vedlegg. Ingen andre vedlegg i eposten. Vår i faktura i pdf er 21 KB.